نمونه کارهای کبیر فنر

فنر پیچشی

فنر پیچشی

فنر کششی

فنر کششی

فنر فشاری

فنر تسمه ای

فنر تسمه ای

واشر نسوز

واشر نسوز

واشر گرفیتی

واشر گرافیتی

فهرست